Trends

De OVKK heeft, onder andere op grond van een aantal door het Trendbureau Overijssel gesignaleerde trends, geconstateerd dat de omgeving van de OVKK ingrijpend is veranderd.

Het gaat goed
Over het algemeen is het goed gesteld met de leefbaarheid van de Overijsselse dorpen. Wel neemt het lokale voorzieningenniveau af.

Sociale verbanden veranderen
De hechte dorpsgemeenschap van weleer maakt plaats voor de ‘lichte gemeenschap’, waar de banden vrijblijvender en selectiever zijn.

Krimp en vergrijzing
De bevolkingsgroei komt tot stilstand. Jongeren verlaten het dorp voor opleiding en werk. Het aantal inwoners blijft vooral op peil door de komst van jonge gezinnen uit de stad.

Van lokaal naar regionaal
Dorpen veranderen in woonkernen. Voorzieningen worden gecentraliseerd in de grotere kernen. Voor hun economische activiteiten en vrijetijdsbesteding reizen mensen naar andere dorpen en de stad.

Nieuwe landbouw
De schaalvergroting neemt toe, hetgeen leidt tot veranderingen in de leefomgeving. Ook is de landbouw niet meer de grote werkgever van weleer.

Beeld en werkelijkheid divergeren
Het onderscheid tussen stad en platteland is minder groot dan vaak wordt gedacht. Op het platteland neemt de verstedelijking toe; een ontwikkeling die door de bewoners niet altijd als positief wordt beschouwd.

Grondstoffenschaarste
Het platteland leent zich bij uitstek voor de ontwikkeling van duurzame energie: zonnepanelen, windturbines en biomassa.

Meer ruimte voor natuur
Woningen en landbouw wijken voor de aanleg van nieuwe natuur.

Subsidiewijzer Leefbaarheid
Subsidiemogelijkheden 

 

 

Breedband Kennisdossier 
Het gonst in Overijssel, er gaat glasvezel in de grond

Ommetjes in Overijssel 
Wandelen rondom dorpen en buurtschappen

ROCOV 
Regionaal Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer

Herbestemming
Mogelijkheden voor behoud van de dorpskerk

Vrienden van de OVKK