Verdiepingsslag Overheidsparticipatie

De cursus Verdiepingsslag Overheidsparticipatie is een leergang voor gemeentes om bewoners te ondersteunen bij het ontwikkelen en uitvoeren van burgerinitiatieven. Aan de leergang kunnen meedoen: bestuurders, gemeenteraadsleden en ambtenaren.
Met de overgang naar een participatiemaatschappij veranderen de rollen van de burger en de gemeentelijke overheid. Er wordt nu gesproken over de derde generatie burgerparticipatie, wat inhoudt dat bewoners als initiatiefnemer met ideeën komen, maar ook steeds meer de regie nemen bij de uitvoering. Een participerende overheid stimuleert en ondersteunt actieve bewoners bij hun projecten. Door als gemeentelijke organisatie met bestuur, politiek en personeel een visie te ontwikkelen, werk je toe naar een nieuwe cultuur. Met de OverheidsParticipatie-Visie laat je zien wat je kunt bieden en wat je verwacht: je eigen rol, taken en verantwoordelijkheden en die van burgers.

De leergang bestaat uit:

  • Twee bijeenkomsten
  • Een training

De twee bijeenkomsten zijn bedoeld voor alle raadsleden, griffiers, collegeleden, directieleden en ambtenaren (managers en teamleiders van de afdelingen). Elke bijeenkomst start om 17.00 uur met een plenaire bijeenkomst en duurt tot 22.00 uur. Van 18.00 tot 18.30 uur is er een pauze met soep en broodjes.

De training is bedoeld voor de managers en teamleiders van de afdelingen, de griffier en de gemeentesecretaris. De training bestaat uit twee dagdelen.

Eerste bijeenkomst: het vormen van een OverheidsParticipatie-Visie
De eerste bijeenkomst start met een plenaire presentatie over burgerparticipatie in relatie tot overheidsparticipatie. Na de pauze worden de deelnemers verdeeld in drie gelijkelijk gemixte groepen van raadsleden, collegeleden en ambtenaren. Procesbegeleiders bieden een interactieve methodiek aan om per groep tot een OverheidsParticipatie-visie te komen. De begrippen ‘open staan’ en ‘loslaten’ staan hierbij centraal en er wordt gekeken welke cultuurverandering nodig is om hier goed invulling aan te kunnen geven. Deze aanpak leidt tot een stip op de horizon die in de plenaire afsluiting wordt gedeeld met de twee andere groepen. Hieruit ontstaat de globale visie, waarmee wordt afgesloten.

Tussentijds
In de periode tussen de eerste en tweede bijeenkomst wordt de globale visie intern besproken en gedeeld met raadsleden, collegeleden en ambtenaren die de eerste bijeenkomst niet aanwezig konden zijn.

De resultaten van deze tussentijdse consultatie worden verwerkt in de OverheidsParticipatie-visie waarmee de tweede bijeenkomst wordt geopend.

Tweede bijeenkomst: cultuurverandering
In de plenaire opening wordt de OverheidsParticipatie-visie gepresenteerd. Daarnaast worden er concrete cases gepresenteerd over burgerparticipatie en/of overheidsparticipatie die in de gemeente hebben gespeeld. Na de broodjes en soep werken we verder in drie groepen met procesbegeleiders, waarbij de raadsleden, college- /directieleden en ambtenaren van elkaar gescheiden worden.
In deze groepen wordt aan de hand van de cases gesproken over de gewenste houding en het gewenste gedrag om te werken conform de OverheidsParticipatie-visie. Daarbij wordt zowel naar de eigen groep (raadsleden, college-/directieleden of ambtenaren) gekeken, maar ook naar de andere groepen.
De tweede bijeenkomst eindigt plenair met het presenteren en bespreken van ieders ambitie op gebied van houding en gedrag en wat de groepen op dit punt van elkaar verwachten.

Na de tweede bijeenkomst
Na de tweede bijeenkomst worden de ambities op gebied van houding en gedrag op papier gezet. De ambities worden intern besproken en gedeeld en hieruit komen afspraken voort die volgens de gemeente passen bij werken volgens de OverheidsParticipatie-visie. De afspraken worden intern door de gemeente vastgelegd.

Training voor ambtenaren
De teamleiders en managers die hebben deelgenomen aan de beide bijeenkomsten, de griffier en de gemeentesecretaris nemen deel aan een training van twee dagdelen. De OverheidsParticipatie-visie en de afspraken over houding en gedrag die intern zijn vastgelegd, vormen de basis van de training. Het doel van de training is dat de deelnemers in staat zijn om een groep van ongeveer 20 ambtenaren te begeleiden bij het implementeren van de OverheidsParticipatie-visie en de ambities op gebied van houding en gedrag. De deelnemers leren werken met intervisie als middel om te komen tot de gewenste cultuuromslag.

Resultaat
Aan het eind van de twee bijeenkomsten en de training is het resultaat een gedeelde OverheidsParticipatie-visie voor uw gemeente en heldere ambities op het gebied van houding en gedrag die nodig zijn voor de gewenste cultuurverandering. De methodiek geeft aanleiding om aan te geven wat iedereen binnen de gemeente van elkaar verwacht en nodig heeft. Intervisie wordt geïntroduceerd om op bepaalde momenten expliciet stil te staan bij de cultuurverandering in relatie tot de OverheidsParticipatie-visie.

Bovenstaande leergang wordt gaarne door de OVKK mondeling toegelicht. Neem hiervoor contact op met ons bureau.

Subsidiewijzer Leefbaarheid
Subsidiemogelijkheden 

 

 

Breedband Kennisdossier 
Het gonst in Overijssel, er gaat glasvezel in de grond

Ommetjes in Overijssel 
Wandelen rondom dorpen en buurtschappen

ROCOV 
Regionaal Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer

Herbestemming
Mogelijkheden voor behoud van de dorpskerk

Vrienden van de OVKK