Beleid openbaar vervoer

Het ROCOV bespreekt alle zaken rondom de stadsnetten, het busvervoer en de regiotaxi op het platteland. Voortdurend wordt opgekomen voor de belangen van het openbaar vervoer en wordt gepoogd lokale en regionale activiteiten inzake het openbaar vervoer te stimuleren. Verder worden allerlei zaken op en rondom het spoor en de stations besproken. Het ROCOV overlegt veel met de provincie en de vervoerders/consessiehouders, zoals Arriva en Syntus.

Enkele voorbeelden van uitgebrachte adviezen zijn.

Adviezen over schetsontwerpen voor stationsgebieden, adviezen over treindienstregelingen en buslijnen, adviezen over overvolle bussen (inzet extra bussen), adviezen over vervoerplannen, adviezen over tarieven.

De laatste tijd heeft het ROCOV veel aandacht besteed aan de voorgenomen herijking van het provinciale beleid. De provincie moet bezuinigen op het openbaar vervoer en wil onrendabele lijnen schrappen en zich beperken tot een net van kernlijnen. De provincie is op zoek naar alternatieve middelen van "openbaar vervoer", de zogenaamde mobiliteitsmix (buurtbussen, deelauto's, elektrische fietsen, liftpalen, vervoersservice in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Getracht wordt om deze alternatieven samen vorm te geven met de inwoners van Overijssel. Ook de OVKK zet zich hiervoor in.

Het ROCOV is van mening dat de provincie te weinig aandacht heeft voor kwetsbare mensen die voor hun mobiliteit afhankelijk zijn van het openbaar vervoer. Verder tast de keuze om veel alternatief vervoer buiten het Openbaar Vervoer domein te plaatsen de samenhang van het openbaar vervoer aan.

De provincie heeft naar het ROCOV geluisterd en heeft bepaald dat er te weinig rekening is gehouden met minder mobiele ouderen en/of minder mobiele reizigers en dat daar meer aandacht voor moet zijn. Verder dient er voor gezorgd te worden dat met de alternatieve vormen van vervoer een minimaal gelijkwaardige mobiliteit voor de inwoners van Overijssel gerealiseerd dient te worden.

 

Kortom, het ROCOV, inclusief de OVKK, staat voor het belang van het openbaar vervoer en daarmee voor de leefbaarheid van het platteland/de kleine kernen.

De laatste berichten vanuit ROCOV Twente zijn:

- In de omgeving van Diekman, zal lijn 5  per januari vervangen worden door een wensbus, in overleg met de wijkraad. 
- In Boekelo wordt lijn 6 vervangen door een buurtbus, is dus een lijndienst met een frequentie van 30 minuten en vaste haltes.
- In Aldrinkshoek ( o.a. bejaardencentrum) wordt lijn 25 vervangen door een buurtbus, met ook een vaste route en dienstregeling.
Dit alles wordt de komende weken in goed overleg met de buurten besproken. Rocov juicht deze oplossingen van Syntus toe, waardoor de "lege bussen" zullen verdwijnen, zonder negatieve consequenties voor de reizigers. 

Subsidiewijzer Leefbaarheid
Subsidiemogelijkheden 

 

 

Breedband Kennisdossier 
Het gonst in Overijssel, er gaat glasvezel in de grond

Ommetjes in Overijssel 
Wandelen rondom dorpen en buurtschappen

ROCOV 
Regionaal Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer

Herbestemming
Mogelijkheden voor behoud van de dorpskerk

Vrienden van de OVKK