Het gaat goed met de aanleg van glasvezel in het buitengebied van Overijssel zou je zeggen. Ook de provincie is tevreden over de lopende initiatieven en uitvoering:  ‘In 2017 is bijna de hele provincie voorzien van breedband en daarmee koploper in Europa’. 
De praktijk blijkt echter anders. Op zaterdag 27 januari geeft een aantal stichtingen en werkgroepen die in combinatie met CIF in het oostelijk deel van Overijssel ijveren voor de aanleg  van glasvezel in  de buitengebieden een persbericht uit dat er niet om liegt. CIF blijkt zich niet te houden aan de gemaakte afspraken,  de voor alle lopende projecten vastgestelde  € 9,95 buitengebiedtoeslag staat onder druk. CIF stelt nu, tot groot ongenoegen van de betrokkenen, niet te kunnen aanleggen voor dit bedrag en wijkt hiermee eenzijdig af van de gemaakte afspraken.  De aanleiding voor deze onverwachte wending is vermoedelijk gelegen in de opgedane ervaring in het buitengebied van Tubbergen. Daar blijken de kosten van de uitrol 30-40% hoger te liggen dan geraamd. CIF wil nu af van de eerder gemaakte afspraken van € 9,95.  Nog in afwachting van verder overleg lijkt vertraging in de aanleg onontkoombaar. Ook voor de inwoners van het buitengebied in Salland is het spannend. Ook hier heeft men, tijdens een succesvolle vraagbundeling, getekend voor een prijsafspraak met CIF van € 9,95. Wellicht kunnen de betrokken gemeenten en de provincie hierin een sturende rol spelen. De OVKK betreurt deze gang van zaken zeer. Toegang tot internet is voor bewoners en bedrijven in het buitengebied, om verdere krimp en kloof tussen stad en platteland niet groter te maken, van essentieel belang.

30.01.2017 - Jan van Sandwijk