Basisactiviteiten

Nieuwsbrief
In Kernpunt, de nieuwsbrief van de OVKK, komen artikelen aan bod die het gehele terrein van de leefbaarheid bestrijken. Dorpen nemen kennis van de kansen en mogelijkheden en doen zo inspiratie op om ook zelf met de leefbaarheid van hun dorp aan de slag te gaan.
Kernpunt valt in de bus bij de aangesloten plaatselijke belangenorganisaties en dorpshuizen, provinciale en gemeentelijke bestuurders, maatschappelijke organisaties, de pers en belangstellenden.

Kennisportal
Voor dorpen met plannen en initiatieven voor de leefbaarheid is het dikwijls niet eenvoudig daar een stap verder mee te komen. Het kost tijd en moeite om aan de benodigde informatie te komen – en dat terwijl ergens anders in de provincie vaak soortgelijke ideeën al zijn opgepakt. De website van de OVKK is ingericht als een transparante kennisportaal en biedt toegang tot informatie en expertise. Daarnaast is de OVKK aangesloten bij de website www.netwerkduurzamedorpen.nl, waar initiatiefnemers terecht kunnen voor interactieve kennisdeling.

Social media
Via LinkedIn, Facebook en Twitter onderhoudt de OVKK de contacten in haar leefbaarheidsnetwerk en stelt zij haar relaties op de hoogte van de jongste ontwikkelingen.

Deelnemen aan expertmeetings en bijdragen aan visievorming
Door mee te doen aan ledenvergaderingen van plaatselijke belangenorganisaties, expertmeetings en symposia neemt de OVKK actief deel aan het Overijsselse leefbaarheidsnetwerk. Zodoende worden trends en ontwikkelingen gesignaleerd op het gebied van de leefbaarheid die vervolgens via themabijeenkomsten, de nieuwsbrief en social media naar de netwerkpartners worden gecommuniceerd.
De OVKK neemt tevens deel aan overlegorganen van provincie, gemeenten en maatschappelijke organisaties, met wie de OVKK de agenda trekt om tot een gezamenlijke visie te komen ten aanzien van leefbaarheidsvraagstukken.

Leefbaarheidsschouw
Het doel van de leefbaarheidsschouw is om zich, op locatie en via direct contact met de dorpsbewoners, met eigen ogen op de hoogte te stellen van de actuele leefbaarheidsonderwerpen. De leefbaarheidsschouw wordt afgelegd door het OVKK-bestuur, in gezelschap van leden van het plaatselijk belang en andere dorpsbewoners. Tevens worden knelpunten geïnventariseerd en waar mogelijk meegenomen in een adviestraject.

Enquêtes en opiniepeilingen
Bij het maken van beleid en het bedenken van projecten kan het nodig zijn om de dorpen om hun mening over de voorgestelde ontwikkelingen te benaderen. Ten dienste hiervan beschikt de OVKK over een bestand met contactgegevens van alle plaatselijke belangenorganisaties en dorpshuizen in Overijssel.

Themabijeenkomsten
De OVKK organiseert themabijeenkomsten met als doel de bestaande kennis en informatie omtrent de leefbaarheid te verspreiden en om nieuwe ontwikkelingen op gang te brengen.

Aanjagen van experimenten en nieuwe projecten
Centraal bij deze activiteiten staat het op gang brengen van bottom-up processen. Projecten die uitgaan van de eigen kracht van het dorp, de inzet van vrijwilligers en korte lijnen tijdens de uitvoering hebben de grootste kans van slagen, doordat ze gedragen worden door de mensen zelf. Vanuit deze opvatting begeleidt de OVKK de initiatieffase van experimenten en projecten.

 

 

Subsidiewijzer Leefbaarheid
Subsidiemogelijkheden 

 

 

Breedband Kennisdossier 
Het gonst in Overijssel, er gaat glasvezel in de grond

Ommetjes in Overijssel 
Wandelen rondom dorpen en buurtschappen

ROCOV 
Regionaal Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer

Herbestemming
Mogelijkheden voor behoud van de dorpskerk

Vrienden van de OVKK