Dorpencoach
De dorpencoach ondersteunt dorpen bij het agenderen en initiëren van projecten die de sociale kwaliteit van de lokale gemeenschap versterken. De dorpencoach helpt initiatieven op gang. Daarnaast fungeert de dorpencoach als netwerker door actief verbindingen te leggen tussen verschillende  initiatiefnemers met vergelijkbare vragen.
Projectpartner: Het Oversticht

Duurzame mobiliteit
Het verkennen van nieuwe mobiliteitsconcepten die mede gedragen worden door bewonersinitiatieven.
Projectpartner: Natuur en Milieu Overijssel

Netwerk Duurzame Dorpen
Het verbinden van initiatieven voor de leefbaarheid van de kleine kernen in Overijssel door hen te stimuleren hun projecten op de interactieve kennisportal www.netwerkduurzamedorpen.nl te publiceren.
Projectpartner: Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen

Kerkendorp.nl
In samenwerking met de dorpsbewoners wordt nagaan hoe een kerkgebouw met een aangepaste of nieuwe functie in gebruik kan blijven. Voor de benodigde activiteiten is het platform Kerkendorp.nl opgericht. Onder dezelfde naam is de website www.kerkendorp.nl gelanceerd, waar informatie is te vinden over de exploitatie, her- en nevenbestemming van kerkgebouwen.
Projectpartners: KCWO en ProMo

Opvang vluchtelingen
Ondersteuning rond de thematiek van vluchtelingenopvang, in de relatie met de gemeente. In Overijssel wordt een bijeenkomst georganiseerd waar ervaringen van bewoners en gemeente worden uitgewisseld en verbeterpunten besproken.
Projectpartner: Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen

Herbestemming vastgoed
Inventariseren van leegstaand vastgoed in en rond de kleine kernen van Overijssel. Ook worden geslaagde initiatieven voor herbestemming verzameld. Met de provinciale kleinekernenorganisaties van Gelderland, Drenthe, Limburg wordt een publicatie verzorgd, waarmee een overzicht wordt gegeven van succes- en faalfactoren bij vier belangrijke initiatieven.
Projectpartner: Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen

Accommodatievisie
Ondersteuning bij het opstellen van een breed gedragen visie op het gebruik van de gemeenschapsvoorzieningen in het dorp. De voorzieningen, zoals het buurt- of dorpshuis, maar ook de kerk, de school en de woon- en zorgaccommodaties worden in kaart gebracht en geanalyseerd ten aanzien van hun doelmatigheid, het gebruik en de exploitatie. Voor kernen en gemeenten is het van belang om de aanwezige accommodaties optimaal te benutten en om daarnaast na te denken over de vraag of het gebruik in de toekomst wel gewaarborgd is. 
 
 
 

 

 

 

Subsidiewijzer Leefbaarheid
Subsidiemogelijkheden 

 

 

Breedband Kennisdossier 
Het gonst in Overijssel, er gaat glasvezel in de grond

Ommetjes in Overijssel 
Wandelen rondom dorpen en buurtschappen

ROCOV 
Regionaal Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer

Herbestemming
Mogelijkheden voor behoud van de dorpskerk

Vrienden van de OVKK