breedbandproject buitengebied Overijssel 2013 - 2016Breedbandproject provincie Overijssel wordt uitgevoerd

2013 - het is zover, de buitengebieden van Overijssel zullen definitief worden voorzien van een breedband-infrastructuur met glasvezel. Eind mei 2013 nam Provinciale Staten met 41 stemmen voor en 4 tegen het projectvoorstel aan (hier te downloaden).
Met de goedkeuring van PS kan projectleider Johan Meijerhof nu aan de slag. Er ligt een omvangrijk en complex scenario klaar, dat voorziet in het realiseren van een 41.000 aansluitingen van particulieren en bedrijven in de zg 'witte gebieden'. Dat zijn de regio's waar geen infrastructuur aanwezig is en commerciële marktpartijen in de komende 3 jaar ook niet zullen investeren in de aanleg van breedband.
De totale uitrol, die een aantal jaren gaat vergen en 56 miljoen gaat kosten, betreft ruim 41.000 aansluitingen in het buitengebied, waarvan 7000 zakelijk en 150 bedrijventerreinen met 3000 zakelijke aansluitingen. 
Ook de OVKK gaat in dit project een rol spelen. Aan het eind van het jaar zult u een speciale nieuwsbrief ontvangen die geheel zal worden gewijd aan de procedures rond de realisatie van het breedbandnetwerk. 
Ook zal de OVKK een drietal regiobijeenkomsten organiseren waar de provincie de spelregels rond de organisatorische opzet zal uitleggen. Deze avonden zijn bedoeld voor onze leden, daar hun inzet van vitaal belang is voor de uitvoering van de plannen van projectleider Johan Meijerhof.

Pilotproject SallandGlas

Augustus 2013 is de Werkgroep SallandGlas als eerste van start gegaan als regionaal pilotproject in de provincie Overijssel. SallandGlas (hiervoor onder de naam SallandBreed) is een samenwerkingsverband tussen de (vrijwilligers) werkgroepen uit de gemeenten Deventer, Raalte en Olst-Wijhe. Doel is een ruwweg 7000 aansluitingen te realiseren in de witte gebieden, zowel voor particulieren als voor bedrijfsterreinen.
Zie ook www.sallandglas.nl

Andere projecten in Overijssel

Daarnaast zijn er initiatieven door gemeenten (Hellendoorn, 3000 aansluitingen en Steenwijkerland, 3400 aansluitingen) op gang gekomen. In de gemeenten Lonneker en Rijssen-Holten zijn technisch innovatieve projecten gestart om ervaring op te doen met het leggen van glasvezel door drukriolering (ieder 200 aansluitingen). Om inzicht te krijgen in de vraag naar glasvezel in het buitengebied gaat het onderzoeksbureau I&O in de komende maanden de bewoners van een regio een aantal vragen voorleggen. Het ingenieursbureau IBFN is doende de graaflengtes in de betrokken regio in kaart te brengen en door te rekenen, om zodoende inzicht te krijgen in de financiele kanten van het project. 

Presentatie Breedband Regioavonden november 2013 - hand-out provincie

Breedband in 2014

De provinciale regeling breedband is op donderdag 3 juli gepubliceerd. Vanaf vrijdag 4 juli kunnen aanvragen worden ingediend. Meer informatie vindt u op http://www.overijssel.nl/thema's/economie/ruimte-ondernemen/breedband. De regeling zelf en de bijbehorende aanvraagprocedure zijn vanaf maandag 7 juli beschikbaar op de provinciale website. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met projectleider Gábor Oolthuis, g.oolthuis@overijssel.nl , 038 4998421 of met het bureau van de OVKK (Kor Pollema of Jan van Sandwijk)

Breedband in 2015 & 2016

In april 2015 zijn in Overijssel in totaal 10 initiatieven actief, waarvan 1 marktpartij. Eind 2014 krijgt onderzoeksbureau Dialogic van de provincie de opdracht een marktscan uit te voeren, die in februari 2015 wordt gepubliceerd (rapport is hier te downloaden). SallandGlas start in december 2014 een vraagbundeling, maar realiseert op 1 april uiteindelijk slechts 1764 inschrijvingen van de benodigde 3750 - de vereiste 60% drempel. Meerdere partijen ervaren de kaders van de subsidieregeling soms als knellend, bovendien blijken er een aantal moeizaam te slechten overlegpunten te zijn met de betrokken gemeentes. Heldere regelingen rond een eventuele gemeentegarantie voor het benodigd kapitaal, vereist door de financiers, leges en degeneratiekosten lijken moeilijk te bereiken. Ook de samenwerking met het beoogde Shared Service Center, het DCBO dat de beheersdiensten moet koppelen, verloopt stroef.

Mede op verzoek van een aantal burgerinitiatieven besluit de provincie in het voorjaar tot een evaluatie van het proces, het rapport hierover kunt u hier downloaden. De conclusies en aanbevelingen uit het rapport worden veelal overgenomen in een herziene subsidieregeling, met als belangrijkste punt de garantstelling van de provincie voor de noodzakelijke banklening. Door van andere partijen te lenen tegen lagere rente komt zicht op lagere aanleg/aansluitkosten, waardoor de slagingskans van de initiatieven aanmerkelijk groter zal worden.
De nieuwe regeling wordt, naar verwachting, nog voor de zomer door de provincie gepubliceerd.

 

 

Subsidieregeling breedband aangepast - 7 juli 2015

De subsidieregeling voor breedbandinitiatieven in het buitengebied verandert. Het gaat hier om de zogenaamde witte gebieden; gebieden waar de markt geen breedband aanlegt. Met de nieuwe regeling wordt het voor regionale initiatieven eenvoudiger en goedkoper om breedbandnetwerken te realiseren in het buitengebied.

Veranderingen

Voor grote projecten in het buitengebied staat de provincie garant voor de banklening en/of een subsidie van maximaal € 400,- per adres. Hierdoor wordt de financiering voor regionale initiatieven goedkoper en eenvoudiger. Nieuw in de subsidieregeling is een verplichte aanbetaling van € 100,- per deelnemend adres. Hiermee wordt het risico verkleind dat mensen hun toezegging tot deelname intrekken.

Daarnaast is er voor kleinere projecten een regeling in het leven geroepen op basis waarvan uitsluitend een subsidie van maximaal  €400,- per adres wordt verleend.

Oprichting platform

Om de werkbelasting van regionale initiatieven te verkleinen, wordt er een platform opgericht door deze regionale initiatieven. Dit platform bundelt kennis en ontzorgt de initiatieven. Zo kunnen de initiatieven zich richten op het verkrijgen van nieuwe deelnemers. Bijkomend voordeel: schaalgrootte en bundeling van krachten zijn belangrijke factoren in de gesprekken en/of onderhandelingen met de markt. Het bevordert de samenwerking met de markt. De provincie ondersteunt dit platform met een subsidie.

Informatie

Meer informatie over deze subsidieregeling is te vinden op bit.ly/subsidiebreedband of kijk op www.overijssel.nl/breedband voor de ontwikkelingen rond breedband in Overijssel.

Contact voor de provincie: Gàbor Oolthuis, projectleider, 038-499 8421 / g.oolthuis@overijssel.nl

 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Leges & Degeneratiekosten

Leges en degeneratiekosten maken voor iedere initiatiefgroep een belangrijk onderdeel uit van de business case. Leges zijn over het algemeen in de meeste gemeenten voor een jaar vastgelegd. 
Maar degeneratiekosten, wat zijn dat en hoe worden ze berekend? 

Sinds maart 2004 passen gemeenten de VNG-richtlijn 'Tarieven (graaf)werkzaamheden telecom' toe. Deze richtlijn biedt een methodiek om de herstel-, onderhouds-, beheer- en degeneratiekosten bij graafwerkzaamheden door een telecombedrijf in gemeentegrond te berekenen. De richtlijn is het resultaat van jarenlange onderhandelingen tussen de VNG en telecomaanbieders. 
De richtlijn is gerelateerd aan de gemeentelijke telecommunicatieverordening, die gemeenten volgens de Telecommunicatiewet moeten opstellen. De richtlijnmethodiek is transparant en marktconform. Transport-, loon- en materiaalkosten uit de GWW-sector vormen de basis voor de herstel-, onderhouds- en beheertarieven. Omdat het graven de levensduur van de openbare ruimte verkort, berekent de methodiek ook degeneratiekosten. De hoogte daarvan is afhankelijk van het percentage slechte bodem in de gemeente. Dit percentage stelt het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) vast op basis van de 'Maatstaf bodemgesteldheid 2001'. Nu ligt het voor het buitengebied uiteraard anders dan voor de stedelijke omgeving en dient te worden gezocht naar een zo laag mogelijke insteek teneinde de business case niet onnodig zwaar te belasten. Nieuwe of herziene vormen van berekenen lijken dus noodzakelijk. 
Hierin neemt de provincie de regie, er wordt een projecttroep gevormd die provinciebreed voor een aanbeveling gaat zorgen. Algehele kwijtschelding van de degeneratiekosten is echter niet aan de orde vanwege de precedentwerking.

Leges

Als er meerdere gemeenten binnen een burgerinitiatief betrokken zijn, is het van belang in de afzonderlijke gemeenten een zelfde legesverordening vast te stellen. De gemeenteraden in Deventer, Olst-Wijhe en Raalte hebben daartoe begin van dit jaar al besloten, hetgeen voor de buitengebied toeslag positief uitwerkt in de uiteindelijke businesscase van Salland Glas, dat deze gemeenten omvat.

Straalzenders

Op een aantal locaties in Overijssel zijn al straalzenders in gebruik of in voorbereiding voor kleinschalige lokale initiatieven. De gemeente Olst-Wijhe stelde een protocol op voor de hiervoor te gebruiken zendmasten. Het protocol is hier te downloaden

De Overheid

Het ministerie van EZ heeft in juni een website gelanceerd die zal dienen als vraagbaak voor breedbandinitiatieven. De inhoud van Samensnelinternet.nl wordt ook geleverd door de provincies Drenthe, Fryslân, Gelderland en Groningen. Er is een kennisbank met technische termen en een rubriek met praktijkvoorbeelden zoals Dronten en Putten. Het belangrijkste gereedschap voor nieuwe initiatieven is het stappenplan, met daarin tips over het hele proces van vraagbundeling. Dat loopt van organiseren en inventariseren naar vraagbundeling en draagvlak en – uiteindelijk – de exploitatie van een netwerk. 

zie www.samensnelinternet.nl

Cogas

op 1 juli 2015 laat Cogas in een persbericht weten in het najaar te starten met de aanleg van glasvezel in het buitengebied van Tubbergen. In totaal zullen, stapsgewijs en in clusters, een 20.000 huishoudens in het Cogas-gebied worden voorzien van snel internet middels glasvezel. Waar dat, door bv extreme graaflengtes, niet mocht lukken wordt in overleg gezocht naar een passende oplossing. De buitengebiedtoeslag/het vastrecht is bepaald op € 9,95 en is gekoppeld aan een abonnement met een provider. Totaal zijn een vijftal providers beschikbaar, waaronder  twee zakelijke. Voor meer informatie: www.glasvezelbuitenaf.nl. Voor het persbericht, klik hier.

Cogas: Vraagbundeling Tubbergen

Op 20 oktober geeft Cogas een persbericht uit waaruit blijkt dat de vraagbundeling voor het buitengebied van Tubbergen is geslaagd en afgesloten. De voorbereidingen voor de aanleg beginnen vrijwel direct, tot 16 november kunnen bewoners nog zonder aansluitkosten inschrijven. 

Het persbericht:

Het buitengebied van Tubbergen krijgt glasvezel! Ruim 55% van de inwoners heeft zich nu al aangemeld voor een abonnement. Minimaal 50% deelname was nodig om glasvezel te kunnen aanleggen. Pas de laatste weken nam het aantal aanmeldingen flink toe, veel mensen stelden het besluit uit tot het laatste moment. Hierdoor was het lang spannend of het benodigde aantal aanmeldingen gehaald zou worden. Tubbergen is de eerste gemeente waar Cogas Kabel Infra grootschalig glasvezel gaat uitrollen in het buitengebied.

 Inwoners zetten zich in voor glasvezel

Cogas Kabel Infra is blij met de interesse voor glasvezel op het platteland. Piet Grootenboer, directeur Cogas Kabel Infra, licht toe. “De inwoners van Tubbergen hebben zich met z’n allen ingezet om 50% deelname te halen. Vooral de laatste weken heb ik gezien hoe bewoners de schouders eronder zetten om het percentage te bereiken. Er zijn verschillende initiatieven ontstaan en deze zijn bijzonder succesvol gebleken. De inwoners van het buitengebied van Tubbergen kunnen dan ook vooral trots zijn op zichzelf dat het zo ruim gehaald is.“

 Start werkzaamheden

Volgende week start de aannemer GNT (Glasvezel Net Twente: een samenwerking tussen de aannemers BAM Infra Telecom bv en Van Gelder Telecom bv) met de voorbereidingen. Zo komt de aannemer bij iedereen langs om te kijken waar de aansluiting precies gemaakt gaat worden. Een week later zal de eerste schop al de grond in gaan. De verwachting is dat begin volgend jaar de eerste bewoners gebruik kunnen maken van hun glasvezeldiensten. Alle bewoners ontvangen deze week meer informatie.

 Nu nog aansluiten zonder kosten

Bewoners die alsnog een abonnement willen afsluiten, hebben tot 16 november a.s. de kans om dit te doen zonder aansluitkosten. Vanaf 16 november betalen bewoners eenmalig € 239,- aansluitkosten. Voor het afsluiten van een abonnement kunnen bewoners terecht bij dienstaanbieders Caiway, Fiber, Solcon, Weserve of CBizz. Of bij een van de dealers EP Eppink, Expert Tubbergen, Electropan Fleringen, Euronics Geesteren, Loohuis Communicatie & IT Fleringen of Lucas IT in Albergen.

Zie ook www.glasvezelbuitenaf.nl

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

SALLAND

In het vroege voorjaar van 2015, na een zorgvuldige voorbereiding, start de stichting SallandGlas met een vraagbundeling.
Op 1 april 2015 blijkt echter het gewenste percentage, minimaal 60% deelneming, helaas niet te worden bereikt.
In de zomer komen er gesprekken op gang met de commerciele partijen Cogas en investeerder CIF, die uiteindelijk resulteren in een overname van het gehele project Salland. In het najaar worden de betrokkenen, de ambassadeurs, hierover geinformeerd. In een goede samenwerking wordt op 12 mei 2016 de vraagbundeling voor Salland Noord gestart die op 18 juli 2016 succesvol wordt afgesloten met 62% deelname.

Voor Salland Zuid, het grote gebied is te omvangrijk voor een eenmalig project, is vanaf medio oktober een vraagbundeling aan de gang, die op 14 november wordt afgesloten.
Via www.glasvezelbuitenaf.nl is een postcodecheck uit te voeren en de voortgang te volgen. Zie ook ' actueel' op deze site.

Voor informatie of reacties kunt u contact opnemen met het bureau van de OVKK (Kor Pollema of Jan van Sandwijk)

 

 

 

 

 

 

Subsidiewijzer Leefbaarheid
Subsidiemogelijkheden 

 

 

Breedband Kennisdossier 
Het gonst in Overijssel, er gaat glasvezel in de grond

Ommetjes in Overijssel 
Wandelen rondom dorpen en buurtschappen

ROCOV 
Regionaal Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer

Herbestemming
Mogelijkheden voor behoud van de dorpskerk

Vrienden van de OVKK